Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 4 sierpnia 2016 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKA - BIAŁORUŚ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000158306

REGON

011573983

Data rejestracji

22 kwietnia 2003 r.

Adres siedziby

Marszałkowska 115 / 311, 00-102 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 6 statutu celami stowarzyszenia są w szczególności: 1. Przyczynianie się do budowania i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków, współpracy i przyjaźni między społeczeństwem Polskim i społecznością białorusi na zasadach równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku. 2. Sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej, naukowo- technicznej, kulturalnej, sportowo-turystycznej, wymiany handlowej oraz podejmowanie i popieranie wspólnych inicjatyw w tych dziedzinach. 3. Organizowanie i popieranie wymiany osobowej, rozwijanie bezpośrednich kontaktów między rodzinami, znajomymi, grupami zawodowymi i środowiskami, placówkami kultury i oświaty, zakładami pracy i miejscowościami. 4. Upowszechnianie rzetelnej wiedzy i wartości kultury narodów Polskiego i białoruskiego.

Prezydium Zarządu Głównego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 29 statutu 1. Majątkiem i funduszami stowarzyszenia zarządza prezydium zarządu głównego oraz stosownie do jego zarządzeń prezydia oddziałów i jednostek organizacyjnych niższego stopnia. 2. Osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań majątkowych są: a) w zarządzie głównym: przewodniczący i wiceprzewodniczący b) w oddziałach wojewódzkich: przewodniczący i wiceprzewodniczący oraz osoby przez nich upoważnione, w dwuosobowym składzie.

Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 1189 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY