Nazwa pełna

DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000157306

NIP

9591282301

REGON

290993855

Data rejestracji

31 marca 2003 r.

Data ostatniej zmiany

5 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zagnańska 153, 25-563 Kielce, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

4.5 mln zł

Kapitał wpłacony

4.5 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

  • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

  • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

  • Transport drogowy towarów

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń budowlanych

  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu, działający łącznie dwaj członkowie zarządu albo członek zarządu działający wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2867 SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY - SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003