Nazwa pełna

ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000015684

NIP

8880004938

REGON

910128477

Adres siedziby

Toruńska 222, Włocławek, 87-805 Włocławek (7), Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

134,9 mln zł

Kapitał wpłacony

134,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku wieloosobowego zarządu, upoważnieni sa dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. -do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku jednoosobowego zarządu, upoważniony jest wyłącznie członek zarządu. -prokura może obejmować umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ BENEFICJĘTEM - PODSTAWA PRAWNA - ART.2 UST.2 PKT1) LIT. A) TIRET PIĄTY USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 56 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

21,3 mln zł

2021 r.

62,3 mln zł

2020 r.

8,3 mln zł

2019 r.

4 mln zł

2018 r.

31,8 mln zł

2017 r.

37,1 mln zł

2016 r.

26,6 mln zł

2015 r.

1,6 mln zł

2014 r.

1,8 mln zł

2012 r.

1,3 mln zł

2011 r.

816 tys. zł

2010 r.

1,8 tys. zł

2009 r.

11,9 mln zł

2007 r.

165 tys. zł

2006 r.

2,2 tys. zł

2005 r.

49,2 mln zł

2003 r.

177,5 tys. zł

2003
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
177,5 tys. zł 49,2 mln zł 2,2 tys. zł 165 tys. zł 11,9 mln zł 1,8 tys. zł 816 tys. zł 1,3 mln zł 1,8 mln zł 1,6 mln zł 26,6 mln zł 37,1 mln zł 31,8 mln zł 4 mln zł 8,3 mln zł 62,3 mln zł 21,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

7,9 mln zł

3,6 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.ANWIL.PL

Adres e-mail

ANWIL@ANWIL.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 827 SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000