Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONU TOWAROWEGO W POLSCE

KRS

0000155346

NIP

6772111151

REGON

357033106

Adres siedziby

Kazimierza Morawskiego 5, 30-102 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 marca 2003 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 25 pkt 3: do reprezentowania stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych jest upoważniony prezes jednoosobowo, bądź dwóch innych członków zarządu, działających łącznie.

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Cel działania

Reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków oraz wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu betonu towarowego, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wrożenie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

86 tys. zł

2011 r.

1,5 tys. zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1592 SĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE, WYDZ. I CYWILNY SEKCJA REJESTRACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I STOWARZYSZEŃ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006