Dane aktualne

Nazwa pełna

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI W POZNANIU

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

Data rejestracji

24 marca 2003 r.

KRS

0000155149

NIP

7781176989

REGON

632071350

Adres siedziby

Pułaskiego 30, 60-607 Poznań, Polska

Cel działania

Celem wielkopolskiego związku lekkiej atletyki jest: 1. Zrzeszenie organizacji społecznych zajmujących się popularyzacją I rozwojem lekkiej atletyki. 2. Podejmowanie I wdrażanie przedsięwzięć zapewniających postęp lekkiej atletyki. 3. Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu. 4. Działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony I promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych I włączenie się do walki z patologią społeczną. 5. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez zarząd. 6. Kontynuowanie działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów I współpracy między społeczeństwami. 7. Wnioskowanie I opiniowanie potrzeb w zakresie budowy obiektów I urządzeń l. A. 8. Inicjowanie I współdziałanie z odpowiednimi organizacjami I instytucjami w zakresie szkolenia I doszkalania zawodników, trenerów, sędziów I działaczy. 9. Prowadzenie działalności wśród zawodników, trenerów, sędziów I działaczy w zakresie przestrzegania dobrych obyczajów I odpowiedniego poziomu etyczno-moralnego. 10. Ustalanie sportowo - technicznych zasad uprawiania lekkiej atletyki, organizowanie zawodów I imprez sportowych. 11. Prowadzenie ewidencji oraz statystyki wyników w zakresie lekkiej atletyki oraz statystyki wyników w zakresie lekkiej atletyki z terenu swego działania. 12. Uchwalanie wytycznych dla działalności swych członków oraz kontrola I nadzór nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących regulaminów, uchwał władz I statutu wzla. 13. Inicjowanie I prowadzenie działalności propagandowej I informacyjnej. 14. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy swoimi członkami. 15. Stosowanie innych środków zgodnych z prawem niezbędnych do realizacji celów I zadań statutowych. 16. Inicjowanie I podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów innej działalności zmierzającej do realizacji swych celów statutowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności pism dotyczących praw I zobowiązań wielkopolskiego związku lekkiej atletyki wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa, wiceprezesa lub osoby upoważnionej przez zarząd.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.WZLA.PL

Adres e-mail

WZLA@PZLA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH RSZS 26 SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

Ta organizacja ma jeszcze 33 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »