Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 17 kwietnia 2020 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE POMIARÓW AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLSPAR

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000154602

NIP

5252190273

REGON

010185196

Data rejestracji

24 kwietnia 2003 r.

Adres siedziby

Czackiego 3/5, 00-950 Warszawa, Polska

Cel działania

1) działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki w obszarach pomiarów, automatyki i robotyki oraz nowoczesnych technologii informacyjnych, zwanych dalej parit, 2) działanie na rzecz rozwoju wdrożeń i zastosowań nowoczesnych metod dziedziny parit we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, 3) działanie na rzecz prac naukowo-badawczych w dziedzinie parit, 4) popularyzacja i krzewienie kultury technicznej w dziedzinie parit, 5) współdziałanie z pokrewnymi organizacjami w innych krajach, zajmującymi się zagadnieniami dziedziny parit, 6) kształtowanie etyki zawodowej i działanie na rzecz jej umacniania.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 32 ust. 1 statutu: zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami walnego zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed walnym zgromadzeniem. Par. 39 ust. 2 statutu: do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych przez zarząd jego członków.

Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 1162 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY