Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO WAKCYNOLOGII

KRS

0000154579

NIP

5213270335

REGON

015604195

Adres siedziby

Wolska 37, 01-201 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 marca 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych stowarzyszenia oraz do podpisywania za stowarzyszenie dokumentów upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1. Upowszechnianie wiedzy o szczepieniach ochronnych, profilaktyce i leczeniu chorób, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób zakaźnych oraz wiedzy o ochronie zdrowia. 2. Analiza aktualnego stanu wiedzy dotyczącego szczepień ochronnych. 3. Skupianie wokół idei stowarzyszenia naukowców, dydaktyków, lekarzy i działaczy społecznych w kraju i za granicą oraz innych osób zangażowanych w realizację celów stowarzyszenia. 4. Edukacja i popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony zdrowia. 5. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością ochrony zdrowia.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.PTWAKC.ORG.PL

Adres e-mail

[email protected]

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003