Nazwa pełna

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000001538

NIP

5260300291

REGON

000013037

Data rejestracji

22 lutego 2001 r.

Adres siedziby

Senatorska 16, 00-923 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

522,6 mln zł

Kapitał wpłacony

522,6 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

BHW

Liczba wyemitowanych akcji:

130,7 mln

Wartość rynkowa:

4,8 mld zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku oraz do podpisywania w imieniu banku są upoważnieni: 1) prezes zarządu banku i wiceprezesi zarządu banku - każdy z nich samodzielnie 2) dwie osoby spośród pozostałych członków zarządu banku działające łącznie lub jeden z pozostałych członków zarządu banku działający łącznie z jedną z osób posiadających prokurę łączną lub jeden z pozostałych członków zarządu banku działający łącznie z jedną z osób będących pełnomocnikiem działającym w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 6 grudnia 2005 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, OSOBĄ POSIADAJĄCĄ PROKURĘ ŁĄCZNĄ LUB PEŁNOMOCNIKIEM

  • Od 18 września 2014 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, OSOBĄ POSIADAJĄCĄ PROKURĘ ŁĄCZNĄ LUB PEŁNOMOCNIKIEM

Inne dane

Adres www

HTTP:/WWW.CITIBANK.PL/POLAND/HOMEPAGE/POLISH/RELACJE-INWESTORSKIE.HTM

Adres e-mail

RELACJEINWESTORSKIE@CITI.COM

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 13481 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000