Nazwa pełna

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000001538

NIP

5260300291

REGON

000013037

Data rejestracji

22 lutego 2001 r.

Data ostatniej zmiany

5 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Senatorska 16, 00-923 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

522.6 mln zł

Kapitał wpłacony

522.6 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne w następującym zakresie: - przyjmowanie wkładów pieniężnych, płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów; - prowadzenie innych rachunków bankowych; - przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych I międzynarodowych stosunkach bankowych; - udzielanie kredytów I pożyczek pieniężnych; - wykonywanie operacji czekowych I wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty; - udzielanie I potwierdzanie poręczeń; - udzielanie I potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie I potwierdzanie akredytyw; - prowadzenie skupu I sprzedaży wartości dewizowych; - pośrednicznie w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym; - przechowywanie przedmiotów I papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych; - wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu; - dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika.

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność holdingów finansowych w zakresie obejmowania I nabywania akcji I praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej I jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

 • Organizowanie I osługa leasingu finansowego.

 • Działalność agentów 1 brokerów ubezpieczeniowych w następującym zakresie: - świadczeniu usług finansowych polegających na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w rozumieniu ustawy o organizacji I funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; - świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w formie działalności agencyjnej.

 • Nabywanie I zbywanie nieruchomości I praw użytkowania wieczystego.

 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych I towarów giełdowych w następującym zakresie: - świadczenie, jako agent firmy inwestycyjnej, w imieniu I na rachunek firmy inwestycyjnej, czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę; - prowadzenie działalności maklerskiej.

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych w następującym zakresie: -) emitowanie bankowych papierów wartościowych, -) wykonywanie zleconych czynności związanych z emisją papierów wartościowych, -) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, -) prowadzenie rachunków papierów wartościowych, -) pełnienie funkcji banku reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach, -) rozliczanie obrotu papierami wartościowymi, prawami majątkowymi oraz pochodnymi instrumentami finansowymi, -) wykonywanie obowiązków depozytariusza dla funduszy emerytalnych, -) wykonywanie obowiązków depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych, -) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, w tym usług na rzecz spółek powiązanych z bankiem lub z podmiotem dominującym wobec banku w zakresie nadzorowania zarządczego nad działalnością tych podmiotów I zmierzające głównie do zapewnienia funkcjonowania tych podmiotów zgodnie z prawem, wymaganiami władz regulacyjnych I administracyjnych oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązujących w grupie podmiotu dominującego wobec banku, -) świadczenie na rzecz spółek powiązanych z bankiem lub z podmiotem dominującym wobec banku usług w zakresie działalności pomocniczej finansowej z wykorzystaniem systemów I technologii informatycznych, w tym usługi w zakresie tworzenia I eksploatacji oprogramowania, infrastruktury informatycznej I przetwarzania danych, -) świadczenie usług finansowych związanych z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami finansowymi oraz ich przechowywaniem, w tym prowadzenie ewidencji instrumentów finansowych rejestrowanych przez zagraniczne instytucje I depozytowo-rozliczeniowe.

 • Wykonywanie czynności niestanowiących działalności maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych w następującym zakresie: -) wykonywanie terminowych operacji finansowych, -) nabywanie I zbywanie wierzytelności pieniężnych, -) świadczenie usług faktoringowych, -) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, -) nabywanie I zbywanie pochodnych instrumentów finansowych na własny rachunek oraz pośredniczenie w obrocie tymi instrumentami, - ) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, -) wydawanie elektronicznych instrumentów płatniczych, innych niż wymienione w §5 ust. 3 pkt 13 I 16 statutu oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu. -) wykonywanie czynności niestanowiących działalności maklerskiej w następującym zakresie: a) przyjmowania I przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie, c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, d) oferowania instrumentów finansowych, e) świadczenia usług w wykonywaniu umów o subemisje inwestycyjne I usługowe lub zawierania I wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych banku oraz do podpisywania w imieniu banku są upoważnieni: 1) prezes zarządu banku I wiceprezesi zarządu banku - każdy z nich samodzielnie 2) dwie osoby spośród pozostałych członków zarządu banku działające łącznie lub jeden z pozostałych członków zarządu banku działający łącznie z jedną z osób posiadających prokurę łączną lub jeden z pozostałych członków zarządu banku działający łącznie z jedną z osób będących pełnomocnikiem działającym w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, OSOBĄ POSIADAJĄCĄ PROKURĘ ŁĄCZNĄ LUB PEŁNOMOCNIKIEM

 • PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, OSOBĄ POSIADAJĄCĄ PROKURĘ ŁĄCZNĄ LUB PEŁNOMOCNIKIEM

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 13481 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000