Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "EURO-PARTNER"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000153572

REGON

231166233

Data rejestracji

24 marca 2003 r.

Data ostatniej zmiany

28 grudnia 2005 r.

Adres siedziby

9, Kwieciszowice, 59-630 Mirsk, Polska

Cel działania

1. Wspieranie aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich, poza tradycyjnym rolnictwem poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich oraz poprzez wsparcie inwestycji. 2. Promocja praktyk I metod produkcji rolniczej związanych z ochroną krajobrazu I ograniczeniem zagrożeń dla środowiska. 3. Zwiększanie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych I inwestorów zewnętrznych w celu zapewnienia mieszkańcom wsi odpowiednich standardów życia. 4. Promowanie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 5. Wspieranie rozwoju I upowszechnianie przedsiębiorczości w regionie karkonoszy. 6. Rozwój, modernizacja I budowa bazy materialnej dla turystyki, hotelarstwa, gastronomii, rekreacji I sportu. 7. Ochrona I kształtowanie środowiska naturalnego karkonoszy. 8. Rozwój działalności w zakresie kultury I sztuki oraz twórczości ludowej I artystycznej z zachowaniem dziedzictwa I dorobku kulturowego regionu I jego historycznych tradycji. 9. Rozwijanie współpracy I kontaktów międzynarodowych w szczególności z najbliższymi sąsiadami I tworzenie warunków dla rozwoju tych kontaktów z młodzieżą innych krajów. 10. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej. 11. Promowanie produktywnego zatrudnienia. 12. Podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia. 13. Integrowanie osób związanych z problematyką rynku pracy, a także mających na tym polu osobisty dorobek. 14. Poszukiwanie form I metod współpracy podmiotów rynku pracy I integracja ich działań w ramach wspólnych przedsięwzięć. 15. Tworzenie platformy wymiany doświadczeń I współdziałania między podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów osób bezrobotnych I poszukujących pracy. 16. Popieranie inicjatyw podejmujących zadania rynku pracy. 17. Podejmowanie działań na rzecz członkostwa polski z unią europejską.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie 2. Do składania oświadczeń woli dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych, podpisywania dokumentów finansowych, bankowych wymagane jest łączne działanie trzech członków zarządu tj. Prezesa, wiceprezesa I sekretarza

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY