Nazwa pełna

WARMIŃSKO-MAZURSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

KRS

0000149263

NIP

7393345833

REGON

519553770

Adres siedziby

Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 stycznia 2003 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenie woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie zarządu mieniem praw i zobowiązań majątkowych stowarzyszenia wymaga podpisu dwóch członków zarządu, w tym zawsze prezesa lub wiceprezesa. 2. W pozostałych sprawach stowarzyszenie reprezentuje prezes lub inna osoba upoważniona przez zarząd. 3. Walne zebranie członków może udzielić prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Cel działania

1) wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego; 2) budowa wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie; 3) podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów; 4) integrowanie środowiska podmiotów działających w zakresie turystyki; 5) kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki; 6) rozwój oferty turystycznej regionu; 7) tworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych działających w zakresie turystyki z organami administracji publicznej, w tym z Polską organizacją turystyczną, a także z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki; 8) popularyzowanie i rozwijanie turystyki; 9) zwiększanie inwestycji w zakresie turystyki; 10) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 11) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości, 12) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 13) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 14) rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 15) prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i tradycji.

Beneficjenci rzeczywiści
  • DYREKTOR BIURA

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

45,6 tys. zł

2011 r.

3,9 tys. zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

961,9 tys. zł

664,7 tys. zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003