Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "CIEPŁY WIATR"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

14 stycznia 2003 r.

KRS

0000147197

NIP

6881239246

REGON

371146182

Adres siedziby

Smolki 4, 38-600 Lesko, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie: terapii, edukacji, rozwijania różnych form aktywności zawodowej I społecznej. Organizowanie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych I ich rodzin. Przeciwdziałanie izolacji społecznej. Promowanie "Praw I możliwości" osób niepełnosprawnych umysłowo.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Gromadzenie I wypracowanie środków materialnych oraz finansowych, jak również doraźna pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

  • Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym prezentacja dorobku osób niepełnosprawnych I osób z deficytami rozwojowymi

  • Organizacja poradnictwa dla osób z deficytami rozwojowymi

  • Pomoc w szkole w realizacji zadań statutowych

  • Stymulowanie działań społecznych przy pomocy środków masowego przekazu

  • Angażowanie do współpracy dobroczynnych organizacji krajowych I międzynarodowych

  • Nawiązywanie współpracy z instytucjami, urzędami samorządowymi I państwowymi. Organizacjami I zakładami pracy, a także osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych

  • Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celow stowarzyszenia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składają dwaj członkowie zarządu w tym prezes lub wiceprezes zarządu

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 13 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »