Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000144882

NIP

5262681819

REGON

015322924

Data rejestracji

30 grudnia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

4 marca 2019 r.

Adres siedziby

Widok 16 / 5, 00-023 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej. Ponadto innymi zadaniami związku są w szczególności: 1) reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców branży kosmetycznej; 2) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców branży kosmetycznej; 3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców branży kosmetycznej; 4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej; 5) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 6) organizowanie szkoleń pracodawców; 7) prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców; 8) prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców branży kosmetycznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych, reprezentowania związku na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes związku działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY