Nazwa pełna

GOSPODARKA KOMUNALNA W BABICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000142782

NIP

6281004718

REGON

272498390

Data rejestracji

16 grudnia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

30 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Cicha 2, 32-551 Babice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

947.5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja napojów bezalkoholowych; Produkcja wód mineralnych I pozostałych wód butelkowanych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; Produkcja wyrobów z korka, słomy I materiałów używanych do wyplatania

 • Drukowanie gazet

 • Pozostałe drukowanie

 • Produkcja płyt, arkuszy, rur I kształtowników z tworzyw sztucznych

 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych I łączników, ze stali

 • Produkcja narzędzi

 • Produkcja sprzętu instalacyjnego

 • Produkcja sprzętu I wyposażenia do napędu hydraulicznego I pneumatycznego

 • Produkcja pozostałych kurków I zaworów

 • Produkcja maszyn do obróbki metalu

 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

 • Produkcja maszyn dla górnictwa I do wydobywania oraz budownictwa

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Naprawa I konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • Naprawa I konserwacja maszyn

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektronicznych I optycznych

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektrycznych

 • Naprawa I konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

 • Naprawa I konserwacja pozostałego sprzętu I wyposażenia

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

 • Pobór, uzdatnianie I dostarczanie wody

 • Odprowadzanie I oczyszczanie ścieków

 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych

 • Obróbka I usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Przetwarzanie I unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

 • Demontaż wyrobów zużytych

 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

 • Działalność związana z rekultywacją I pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową dróg I autostrad

 • Roboty związane z budową dróg szynowych I kolei podziemnej

 • Roboty związane z budową mostów I tuneli

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych I sieci rozdzielczych

 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych I elektroenergetycznych

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie wykopów I wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Wykonywanie konstrukcji I pokryć dachowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Transport lądowy pasażerski, miejski I podmiejski

 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • Transport drogowy towarów

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Badania I analizy związane z jakością żywności

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń budowlanych

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostałe sprzątanie

 • Pogrzeby I działalność pokrewna

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych I niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni łącznie dwaj członkowie zarządu, albo jeden członek zarządu I prokurent, albo jeden członek zarzadu I pełnomocnik działający w granicach umocowania.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • 1895 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 947.500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11919 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002