Nazwa pełna

LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000142452

NIP

5262672654

REGON

015290740

Data rejestracji

13 grudnia 2002 r.

Adres siedziby

Postępu 15, 02-676 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

111,4 mln zł

Kapitał wpłacony

111,4 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

2,1 tys. zł

2012 r.

5 tys. zł

2010 r.

9,2 tys. zł

2008 r.

56,8 tys. zł

2007 r.

37,9 tys. zł

2006 r.

93 tys. zł

2006
2007
2008
2010
2012
2013
93 tys. zł 37,9 tys. zł 56,8 tys. zł 9,2 tys. zł 5 tys. zł 2,1 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ OKREŚLONĄ W ART. 2 UST. 2 PKT. 1) A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU)

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki są uprawnieni: -dwóch członków zarządu łącznie, -jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.LINK4.PL

Adres e-mail

OFFICE@LINK4.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003