Poprzednio

POLSKA ENERGIA ODNAWIALNA

Kapitał pracujący netto

Suma aktywów:

  • należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług,
  • zapasy,

pomniejszona o wartość pasywów:

  • zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.

Wskaźnik zastosowania kapitałów własnych
Stosunek kapitału własnego do aktywów trwałych.

Wskaźnik zastosowania kapitałów obcych
Stosunek zobowiązań i rezerw na zobowiązania do aktywów obrotowych.

Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej

Stosunek sumy pasywów:

  • kapitał własny,
  • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,

do sumy aktywów:

  • aktywa obrotowe,
  • aktywa trwałe.