Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 48, obowiązujące od 14 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

ANTEA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000140412

NIP

6340019148

REGON

273345606

Data rejestracji

27 listopada 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Dulęby 5, 40-833 Katowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

4.5 mln zł

Kapitał wpłacony

4.5 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność w zakresie architektury

 • Pozostałe badania i analizy techniczne

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosbowego: dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem, każdy z prokurentów samoistnych samodzielnie

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 13875 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1996