Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000140351

NIP

5261735045

REGON

000808653

Adres siedziby

Łopuszańska 38H, 02-232 Warszawa, Polska

Oddziały
 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

  Adres

  Św. Rocha 3
  15-950 Białystok
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

  Adres

  20 Stycznia 9 / 2
  85-081 Bydgoszcz
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W CIECHANOWIE

  Adres

  11 Pułku Ułanów Legionowych 14 / 40
  06-400 Ciechanów
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE

  Adres

  Kopernika 16/18
  42-201 Częstochowa
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

  Adres

  Piłsudskiego 9 / 102C
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE

  Adres

  Pl. Piastowski 21
  58-560 Jelenia Góra
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W JAROCINIE

  Adres

  Szubianki 21
  63-200 Jarocin
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W KONINIE

  Adres

  Szpitalna 43
  62-504 Konin
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W KROŚNIE

  Adres

  Czajkowskiego 82
  38-400 Krosno
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W KUTNIE

  Adres

  Wyszyńskiego 11 / 5
  99-300 Kutno
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W KRAKOWIE

  Adres

  Dunajewskiego 5
  31-133 Kraków
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W GŁOGOWIE

  Adres

  Zielona 1 C
  67-200 Głogów
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W LUBLINIE

  Adres

  Piłsudskiego 11
  20-011 Lublin
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

  Adres

  Żołnierska 16 A
  10-561 Olsztyn
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W POZNANIU

  Adres

  Paderewskiego 7
  61-770 Poznań
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W PŁOCKU

  Adres

  Tysiąclecia 13
  09-400 Płock
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

  Adres

  Barska 15
  37-700 Przemyśl
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W RADOMIU

  Adres

  Czachowskiego 21A / 305
  26-600 Radom
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W RZESZOWIE

  Adres

  Rejtana 10
  35-310 Rzeszów
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W SŁUPCY

  Adres

  Pl. Parysa
  62-400 Słupca
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W SUWAŁKACH

  Adres

  Waryńskiego 22A
  16-400 Suwałki
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W SZCZECINIE

  Adres

  Niedziałkowskiego 16
  71-403 Szczecin
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W TARNOWIE

  Adres

  Pck 8
  33-100 Tarnów
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM

  Adres

  Oleandrów 4
  00-629 Warszawa
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

  Adres

  Jedności Narodowej 121
  50-301 Wrocław
  Polska

 • Nazwa

  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

  Adres

  Podgórna 9
  65-243 Zielona Góra
  Polska

 • Nazwa

  ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM W KATOWICACH

  Adres

  Sokolska 3
  40-084 Katowice
  Polska

Cel działania

Celem twk jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych I ich rodzin, a w szczególności: 1)pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym I ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin I osób; 2)działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych I ich rodzin, 3)działalność naukowa, popularyzatorska I organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii I pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym; 4)działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej; 5)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych I polonii za granicą; 6)ochrona I promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności I prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej I zawodowej; 7)promocja zatrudnienia I aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy I zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8)upowszechnianie I ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet I mężczyzn pełnosprawnych I niepełnosprawnych; 9)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych; 10)działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych w środowisku osób niepełnosprawnych; 11)krzewienie nauki, edukacji, oświaty I wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych; 12)rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych a zwłaszcza wypoczynku dzieci I młodzieży; 13)rozwój kultury I sztuki wśród osób niepełnosprawnych; 14)upowszechnianie kultury fizycznej I sportu wśród osób niepełnosprawnych; 15)działalność na rzecz porządku I bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi I patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności;

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§25 ust. 2 zdanie 2 I 3 do reprezentowania I zaciągania zobowiązań twk upoważniony jest prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie jeden z wiceprezesów wraz z członkiem zarządu. Do ważności oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych przekraczających zwykły zarząd oraz udzielania pełnomocnictw upoważniony jest prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie dwóch wiceprezesów.

Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • §3 ust 3; §11 ust 1; §25 ust 1; §25 ust 3; § 35; §36; §40 ust 1 pkt 2, §43 ust 1; §43 ust 2; §43 ust 4; § 47 ust 3; § 56

 • Zmiany statutu z dnia 13. 05. 2012 r. , § 2 pkt 1; § 2 pkt 2; § 3 pkt 1; § 9; § 10 pkt 1 ust 5; § 11 pkt 1 ust. 2; § 11 pkt 1 ust. 3; § 11 pkt 1 ust. 9; § 11 pkt 1 ust. 10; § 11 pkt 1 ust. 14; § 11 pkt 1 ust. 17; § 11 pkt 1 ust. 18; § 11 pkt 1 ust 21; § 11 pkt 1 ust 22; § 11 pkt 1 ust 23; § 11 pkt 5; § 12 pkt 1; § 13 pkt 3; § 14 pkt 1; § 14 pkt 2; § 14 pkt 3; § 18 pkt 1 ust 2; § 19 pkt 3; § 19 pkt 4; § 20 pkt 2; § 22 pkt 1; § 23 pkt 1 ust 3; § 24 pkt 2; § 24 pkt 2; § 24 pkt 2; § 24 pkt 2; § 24 pkt 2; § 24 pkt 2; § 25 pkt 3 ust 5; § 25 pkt 3 ust 11; § 25 pkt 3 ust 12; § 25 pkt 3; § 28; § 33 pkt 2; § 35; § 36 pkt 1; § 36 pkt 1; § 36 pkt 2; § 38 pkt 2; § 39 pkt 1 ust 1; § 39 pkt 1 ust 2; § 39 pkt 3; § 39 po pkt 3; § 41 pkt 2 ust 1; § 41 pkt 2 ust 3; § 41 pkt 2 ust 4; § 41 pkt 2 ust 10; § 41 pkt 2 ust 12; § 41 pkt 2 ust 13; § 41 pkt 2 ust 14; § 41 pkt 2 ust 15; § 41 pkt 2 ust 19; § 43 pkt 2 ppkt 1. 1; § 43 pkt 2; § 43 pkt 4 ust 2; § 43 pkt 4 ust 4; § 43 pkt 4; § 43 pkt 4; § 44 dodaje się pkt 4; § 47 pkt 1; § 47 pkt 1; § 51 pkt 2 ust 5; § 52 pkt 4; § 52 ' pkt 4; § 52 pkt 5; § 52 pkt 8; § 54 pkt 3 ust. 2; § 54 pkt 3; § 54 pkt 3 ust. 5 23. 08. 2012, nowy jednolity tekst statutu

 • 28. 02. 2011 r. Polskie towarzystwo walki z kalectwem uchwałą przyjęło zmiany w statucie twk zmieniono: w §11 ust. 2 dodano pkt 2. 1, w §11 dodano ust. 4, w §11 dodano ust. 5, w §24 ust. 1 dodano pkt 1. 1, w §43 ust. 1 dodano pkt 1. 1, w §57 dodano ust. 4

 • W dniu 8. 09. 2008 roku - xi zjazd krajowy polskiego towarzystwa walki z kalectwem postanowił przyjąć uchwałę dotyczącą następujących zmian w statucie twk: §9, §10 ust. 1, §11 ust. 1 pkt 8,9,14, §11 ust. 3, §18 ust. 1 pkt 2, §22 ust. 1 pkt 1, §24 ust. 2 pkt 3,10,12,14, §25 ust. 2, §25 ust. 3, §25 ust. 4 pkt 1,5,6,10,11,12, §55 ust. 1, §26, §39 ust. 1 pkt 1, §41 ust. 2 pkt 4,13,14,15,20, §43 ust. 2,3, §43 ust. 4 pkt 1,3,7,8, §54 ust. 3 pkt 5, §57 pkt 3

 • 26. 05. 2007 - nadzwyczajny zjazd krajowy polskiego towarzystwa walki z kalectwem postanowił uchylić dotychczasowy statut twk w całości I przyjąć nowy, jednolity tekst statutu uchwałą z dnia 26. 05. 2007 roku.

 • Zmiana statutu 20. 06. 2004r. Zmiany w statucie: po tytule dodano inwokację, par. 1, par. 11, par. 12 ust. 1, par. 12 ust. 2, par. 12 ust. 3, par. 20 ust. 3, par. 20 ust. 4, par. 22 ust. 2 p. 5 par. 22 ust. 3, par. 26 ust. 2, par. 26 ust. 3, par. 26 ust. 4, par. 38 ust. 1 p. 1, par. 38 ust. 2, par. 38 ust. 3, tytuł rozdz. V cz. A. Par. 39 ust. 1, par. 39 ust. 2 p. 1, par. 40 ust. 1, par. 40 ust. 2 p. 2, par. 40 ust. 3, par. 41 ust. 1, par. 42 ust. 2 p. 2, par. 42 ust. 3, par. 43 ust. 1, par. 43 ust. 2, par. 44 ust. 1, par. 44 ust. 3 p. 1, par. 45 ust. 1, par. 46 ust. 1 par. 47 ust. 3, par. 49 p. 3, par. 50 ust. 1 p. 4, par. 50 ust. 1 p. 5, par. 50 ust. 1 p. 6, par. 53 p. 1, par. 53 p. 1, par. 53 p. 6, par. 53 p. 7, par. 55ust. 1, par. 55 ust. 3 p. 6, par. 55 ust. 3 p. 7, par. 55 ust. 3 p. 8, par. 58 par. 59, par. 60, par. 61.

 • Statut z dnia 03. 04. 1990r. 04. 01. 2001r. Zmiany w statucie: par. 3 u. 1; Par. 3 u. 2; Par. 3 u. 3; Par. 4 u. 1; Par. 4 u. 2; Par. 6; Par. 12; Par. 14 u. 1; Par. 15 u. 1; Par. 15 u. 2; Par. 15 u. 3; Par. 16 u. 2; Par. 18 u. 1 p. 3; Par. 19 u. 1 p. 2; Par. 19 u. 2; Par. 23 u. 1 p. 1; Par. 24 u. 1 p. 3; Par. 25 u. 2 p. 6; Par. 25 u. 2 p. 9; Par. 25 u. 2 p. 10; Par. 25 u. 2 p. 11; Par. 25 u. 2 p. 2; Par. 26 u. 1; Par. 26 u. 2; Par. 26 u. 5 p. 1; Par. 26 u. 5 p. 2; Par. 26 u. 5 p. 5; Par. 26 u. 5 p. 7; Par. 26 u. 5 p. 12; Par. 27 u. 2; Par. 27 u. 3; Par. 28 u. 1; Par. 29 p. 3; Par. 31 u. 1; Par. 31 u. 3; Par. 32 u. 1 p. 2; Par. 32 u. 1 p. 3; Rozdział v; Par. 33 u. 1; Par. 36; Par. 37 u. 1; Par. 37 u. 2; Par. 37 u. 3; Par. 37 u. 4; Par. 38 u. 3; Par. 41 u. 1 p. 2; Par. 41 u. 1 p. 3; Par. 41 u. 1 p. 4; Par. 41 u. 1 p. 5; Par. 42 u. 3; Par. 43; Par. 48 u. 1; Par. 48 u. 3; Par. 52 u. 1 p. 3; Par. 52 u. 2 p. 6; Par. 55 u. 1; Par. 55 u. 2; Par. 56 u. 1; Par. 56 u. 2; Par. 56 u. 3; Par. 57; Par. 59

Inne dane

Adres WWW

WWW.TWK.ORG.PL

Adres e-mail

TWK@TWK.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 666 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY

{{ fieldValue.v }}