Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 grudnia 2002 r.

KRS

0000140351

NIP

5261735045

REGON

000808653

Adres siedziby

Łopuszańska 38H, 02-232 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem twk jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych I ich rodzin, a w szczególności: 1)pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym I ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin I osób; 2)działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych I ich rodzin, 3)działalność naukowa, popularyzatorska I organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii I pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym; 4)działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej; 5)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych I polonii za granicą; 6)ochrona I promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności I prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej I zawodowej; 7)promocja zatrudnienia I aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy I zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8)upowszechnianie I ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet I mężczyzn pełnosprawnych I niepełnosprawnych; 9)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych; 10)działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych w środowisku osób niepełnosprawnych; 11)krzewienie nauki, edukacji, oświaty I wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych; 12)rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych a zwłaszcza wypoczynku dzieci I młodzieży; 13)rozwój kultury I sztuki wśród osób niepełnosprawnych; 14)upowszechnianie kultury fizycznej I sportu wśród osób niepełnosprawnych; 15)działalność na rzecz porządku I bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi I patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności;

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§25 ust. 2 zdanie 2 I 3 do reprezentowania I zaciągania zobowiązań twk upoważniony jest prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie jeden z wiceprezesów wraz z członkiem zarządu. Do ważności oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych przekraczających zwykły zarząd oraz udzielania pełnomocnictw upoważniony jest prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie dwóch wiceprezesów.

Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.TWK.ORG.PL

Adres e-mail

TWK@TWK.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 666 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY

Ta organizacja ma jeszcze 51 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »