Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 25 listopada 2002 r.

Nazwa pełna

FORUM POLSKO-UKRAIŃSKIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000140174

REGON

015164307

Data rejestracji

25 listopada 2002 r.

Adres siedziby

Neseberska 3 / 48, 02-758 Warszawa, Polska

Cel działania

A. Inspirowanie, wspomaganie i promowanie działań środowisk politycznych, gospodarczych i kulturotwórczych, organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej na rzecz zbliżenia, wzajemnego zrozumienia oraz rozwoju współpracy Polski i ukrainy w ramach polityki ścisłego partnerstwa w duchu integracji europejskiej, b. Budowanie poczucia bliskiej więzi historycznej i kulturowej oraz wspólnoty interesów politycznych między narodami Polskim i ukraińskim, c. Upowszechnianie wiedzy nt. Współczesnej ukrainy i jej historii, jej dążeń do zbudowania i utrwalania niepodległej państwowości oraz ukraińskiej polityki zagranicznej, d. Wspieranie społeczności lokalnych, ruchów i organizacji społecznych w Polsce i na ukrainie realizujących ideę wzajemnej współpracy i porozumienia w kontaktach dwustronnych.

Rada Forum Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes lub wiceprezes i skarbnik bądź osoby przez nich upoważnione

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 3965 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE - VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY