Nazwa pełna

FORUM POLSKO-UKRAIŃSKIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000140174

REGON

015164307

Data rejestracji

25 listopada 2002 r.

Data ostatniej zmiany

25 listopada 2002 r.

Adres siedziby

Neseberska 3 / 48, 02-758 Warszawa, Polska

Cel działania

A. Inspirowanie, wspomaganie I promowanie działań środowisk politycznych, gospodarczych I kulturotwórczych, organów władzy I administracji państwowej oraz samorządowej na rzecz zbliżenia, wzajemnego zrozumienia oraz rozwoju współpracy polski I ukrainy w ramach polityki ścisłego partnerstwa w duchu integracji europejskiej, b. Budowanie poczucia bliskiej więzi historycznej I kulturowej oraz wspólnoty interesów politycznych między narodami polskim I ukraińskim, c. Upowszechnianie wiedzy nt. Współczesnej ukrainy I jej historii, jej dążeń do zbudowania I utrwalania niepodległej państwowości oraz ukraińskiej polityki zagranicznej, d. Wspieranie społeczności lokalnych, ruchów I organizacji społecznych w polsce I na ukrainie realizujących ideę wzajemnej współpracy I porozumienia w kontaktach dwustronnych.

Rada Forum Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes lub wiceprezes I skarbnik bądź osoby przez nich upoważnione

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 3965 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE - VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY