Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 37, obowiązujące od 18 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000138239

NIP

5261049700

REGON

011116330

Data rejestracji

8 listopada 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Szpitalna 5 / 22, 00-031 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Reklama

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność agencji reklamowych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność wydawnicza

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Popularyzacja ekspertyz i opinii o projektach aktów prawnych, bądź wchodzących w życie aktów prawnych także unii europejskiej, w szczególności najbardziej istotnych z punktu widzenia transformacji ustrojowych i gospodarczych

 • Przygotowywanie opracowań, analiz i sondaży pozwalających na formułowanie wniosków de lege ferenda dotyczących pożądanych, nowych rozwiązań prawnych i przekazywania ich do wiadomości ośrodkom opiniotwórczym

 • Tworzenie zaplecza informacyjnego w postaci bibliotek, ośrodków informacji i archiwów z zakresu wdrażania reform ustrojowych i gospodarczych w rzeczpospolitej Polskiej, innych krajach europy środkowej i unii europejskiej

 • Popularyzowanie programów reform ustrojowych i gospodarczych w formie tworzenia i sponsorowania programów w mediach masowych

 • Nawiązywanie współpracy z placówkami prowadzącymi badania naukowe podstawowe i stosowane w dziedzinie administracji publicznej, usług publicznych, samorządu terytorialnego oraz reformy szkolnictwa, w tym wyższego

 • Przyznawanie stypendiów

 • Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych

 • Organizowanie seminariów i konferencji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo albo dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 4587 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002