Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STANISŁAWICACH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000135493

NIP

6831861340

REGON

356371462

Data rejestracji

2 grudnia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

22 marca 2016 r.

Adres siedziby

346, Stanisławice, 32-015 Kłaj, Polska

Cel działania

Celem ochotniczej straży pożarnej jest: 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami I stowarzyszeniami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk I zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych I ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straż pożarnej kultury fizycznej I sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej I rozrywkowej. 5. Uczestniczenie I reprezentowanie osp w organach samorządowych I przedstawicielskich. 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje osp na zewnątrz I kieruje całokształtem prac zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa I dokumenty finansowe podpisują w imieniu osp prezes lub wiceprezes I skarbnik.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 581 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY