Nazwa pełna

MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000135274

NIP

5252191290

REGON

016409834

Data rejestracji

16 października 2002 r.

Data ostatniej zmiany

26 września 2018 r.

Adres siedziby

Kawęczyńska 16 / 39, 03-772 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach I targowiskach

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność weterynaryjna

 • Działalność portali internetowych

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Organizowanie I finansowanie edukacji we wszystkich aspektach zdrowego stylu życia

 • Pomoc finansowa I rzeczowa dla zwierząt

 • Organizowanie turnusów I obozów edukacyjnych

 • Wydawanie czasopism I wydawnictw periodycznych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Organizowanie I finansowanie edukacji we wszystkich aspektach zdrowego stylu życia

 • Działania mające na celu ochronę zdrowia ludzi poprzez uświadamianie ich o badaniach na temat zdrowego żywienia

 • Organizowanie spotkań, programów w szkołach, wyższych uczelniach, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów fundacji

 • Organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii I badań prowadzących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt

 • Pomoc finansowa I rzeczowa dla zwierząt

 • Zakładanie I prowadzenie schronisk dla zwierząt oraz ośrodków rehablitacji dla dzikich zwierząt

 • Sponsorowanie programów promujących cele fundacji w środkach masowego przekazu

 • Organizowanie turnusów I obozów edukacyjnych

 • Organizowanie I wspieranie działań wolontariatu

 • Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami I osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju I zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów fundacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
 • Od 27 kwietnia 2006 r.

Inne dane

Adres WWW

WWW.VIVA.ORG.PL

Adres e-mail

BIURO@VIVA.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 6027 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004