Nazwa pełna

ENGIE ELEKTROMONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000135258

NIP

6312357672

REGON

277898851

Adres siedziby

Nasyp 6, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 października 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd - do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie prokurenci - do reprezentowania spółki wymagane jest działanie dwóch prokurentów łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • W PRZYPADKU ENGIE ELEKTROMONTAŻ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ARTYKULE 2 USTĘP 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
  • Od 8 stycznia 2009 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2011 r.

11,9 tys. zł

2007 r.

210 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002