Nazwa pełna

FUNDACJA - INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000134492

REGON

011002200

Data rejestracji

10 października 2002 r.

Data ostatniej zmiany

16 marca 2016 r.

Adres siedziby

Nabielaka 15 / 1, 00-743 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia w imieniu fundacji składają: -prezes fundacji - jednoosobowo, -dwóch członków zarządu - łącznie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Zgromadzenie Fundatorów Organ nadzoru
Rada Fundatorów Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 1056 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1991