Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KULTURALNE "FRONDA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000133984

NIP

1181365271

REGON

013130043

Data rejestracji

9 października 2002 r.

Adres siedziby

Marszałkowska 55/73 / 168, 00-676 Warszawa, Polska

Cel działania

A) popieranie inicjatyw w kulturalnych oraz ich upowszechnienie, b) wspieranie działalności naukowej, c) promocja młodzieży utalentowanej artystycznie, d) tworzenie materialnych warunków amatorom uzdolnionym artystycznie, e) wspieranie działalności edukacyjnej, f) integrowanie środowisk aktywnych artystycznie, g) propagowanie postaw obywatelskich i prospołecznych, h) propagowanie tradycyjnych wartości kulturowych i etycznych, i) wspieranie działalności w sferze promocji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu stowarzyszenia oraz do reprezentacji stowarzyszenia w sądzie i poza sądem uprawnieni są wszyscy członkowie zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 3422 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001