Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 7 października 2002 r.

Nazwa pełna

ROSYJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWE

KRS

0000133859

REGON

050266549

Adres siedziby

M. C Skłodowskiej 8 / 37, 15-097 Białystok, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

7 października 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie. W zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych - współdziałanie dwóch członków zarządu spośród prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.

Cel działania

1. Popularyzacja i krzewienie kultury rosyjskiej i przyjaźni między narodami, a szczególnie między narodami słowiańskimi i wyznawcami wschodniego chrześcijaństwa, 2. Propagowanie wiadomości o kulturze, tradycji, historii, wierze, języku i dniu dzisiejszym rosji oraz mniejszości rosyjskiej w Polsce i innych krajach, 3. Pielęgnowanie i propagowanie rosyjskich tradycji duchowych i wartości chrześcijańskich, 4. Integracja środowisk ruskich, 5. Działania na rzecz propagowania praw obywatelskich, ochrony praw mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych, praw człowieka i dziecka oraz propagujące tolerancję i wielokulturowy model społeczeństwa, 6. Propagowanie idei kształcenia na rzecz tolerancji i w kontekście wielokulturowym oraz postaw pro - europejskich, 7. Działalność kulturalno - artystyczna, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów dziecięcych, młodzieżowych i innych, 8. Działalność szkoleniowo - oświatowa, wychowawcza oraz prowadzenie bibliotek, czytelni i punktów bibliotecznych, 9. Współpraca z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami o podobnym charakterze w Polsce i poza jej granicami, 10. Współpraca z samorządami lokalnymi, 11. Propagowanie i realizowanie inicjatyw gospodarczych związanych z działalnością stowarzyszenia, 12. Działalność charytatywno - opiekuńcza i humanitarna, 13. Działalność turystyczno - rekreacyjna, wypoczynkowa i sportowa, 14. Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego i szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 576 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY