Nazwa pełna

FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000133671

NIP

5842006715

REGON

191275740

Data rejestracji

2 października 2002 r.

Adres siedziby

Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, Polska

Cel działania

A)celem fundacji jest prowadzenie działalności turystycznej, ekologicznej, społecznej, kulturalnej, artystycznej w zakresie kultury fizycznej i sportu, naukowej, oświatowej, charytatywnej, działalność obejmujacej rehabilitacje społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, integracje i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. , b) organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw: turystycznych, ekologicznych, społecznych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, edukacyjnych i charytatywnych podejmowanie inicjatyw w zakresie zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi, a)rozpowszechnienie, promowanie i realizowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu turystyki, ekologii, pomocy społecznej, kultury i sztuki, sportu i rekreacji,zdrowia, edukacji, pomocy charytatywnej - pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, promocja i organizacja wolontariatu, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 2. Działalność fundacji jest ukierunkowana na wspieranie i integrowanie ludzi wokół różnych środowisk o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym oraz działalność pożytku publicznego.

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5023 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003