Nazwa pełna

PRESS GLASS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000131477

NIP

5740007496

REGON

150021158

Adres siedziby

Golfowa 19, 42-274 Konopiska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 września 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

502 tys. zł

Kapitał wpłacony

502 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: - prezes zarządu oraz wiceprezes zarządu - samodzielnie w każdej sprawie, - dwaj członkowie zarządu łącznie w odniesieniu do zaciągania zobowiązań o wartości nie przekraczającej kwoty 500. 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), przy zobowiązaniach powyżej 500. 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), konieczne jest jest współdziałanie trzech członków zarządu, - członek zarządu łącznie z prokurentem w każdej sprawie

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Od 20 września 2002 r.

    Od 20 września 2002 r.

    Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

15,3 mln zł

2020 r.

10,4 mln zł

2019 r.

8 mln zł

2018 r.

3,1 mln zł

2017 r.

3,1 mln zł

2016 r.

2,9 mln zł

2015 r.

7,7 mln zł

2014 r.

14,1 mln zł

2013 r.

15,4 mln zł

2012 r.

11,7 mln zł

2011 r.

8,1 mln zł

2010 r.

3,4 mln zł

2009 r.

4,7 mln zł

2008 r.

5,8 mln zł

2007 r.

3,4 mln zł

2006 r.

2,4 mln zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,4 mln zł 3,4 mln zł 5,8 mln zł 4,7 mln zł 3,4 mln zł 8,1 mln zł 11,7 mln zł 15,4 mln zł 14,1 mln zł 7,7 mln zł 2,9 mln zł 3,1 mln zł 3,1 mln zł 8 mln zł 10,4 mln zł 15,3 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.PRESSGLASS.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002