Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW AUDIO-VIDEO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000013087

NIP

5270011921

REGON

010512353

Data rejestracji

1 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenie jest ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonogramów i wideogramów, reprezentowanie i wspieranie interesów i praw producentów fonogramów i wideogramów oraz prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w dziedzinie fonografii.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

78,4 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego i nieruchomego oraz do zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest zarząd stowarzyszenia. 2. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz oświadczeń woli w imieniu zarządu, w tym związanych ze stosunkiem pracy, o którym mowa w §23 pkt 1 z uwzględnieniem treści §26 pkt 3, podpisują: przewodniczący lub jego zastępca i skarbnik, bądź przewodniczący i dwaj inni członkowie zarządu. 3. Zarząd może udzielić pracownikowi biura lub wyznaczonemu pełnomocnikowi upoważnienia ogólnego lub szczególnego do występowania w określonych w upoważnieniu sprawach w ramach realizacji statutowych celów, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę z pracownikami biura.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 1049 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001