Poprzednio

WISŁA KRAKÓW

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000130748

NIP

6771022149

REGON

350908122

Adres siedziby

Władysława Stanisława Reymonta 20, 30-059 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

7 października 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

86,2 mln zł

Kapitał docelowy

21,8 mln zł

Kapitał wpłacony

86,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: (i) jedyny członek zarządu w przypadku zarządu składającego się z jednej osoby oraz (ii) dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem w przypadku zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby.

Zobacz jeszcze 42 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 50 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,5 mln zł

2020 r.

2,7 mln zł

2018 r.

69,6 tys. zł

2017 r.

16,7 tys. zł

2015 r.

19,9 tys. zł

2013 r.

182,4 tys. zł

2012 r.

661,3 tys. zł

2005 r.

487,6 zł

2004 r.

0 zł

2003 r.

5,2 tys. zł

2003
2004
2005
2012
2013
2015
2017
2018
2020
2021
5,2 tys. zł 0 zł 487,6 zł 661,3 tys. zł 182,4 tys. zł 19,9 tys. zł 16,7 tys. zł 69,6 tys. zł 2,7 mln zł 3,5 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7731 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2022