Nazwa pełna

FUNDACJA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000130056

NIP

5262149912

REGON

010100610

Data rejestracji

24 września 2002 r.

Adres siedziby

Jazdów 10A, 00-467 Warszawa, Polska

Sprawozdanie za rok 2018
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

44,1 tys. zł

2012 r.

30 tys. zł

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym prezes zarządu. 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10. 000 (dziesięć tysięcy) złotych - oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes fundacji.

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 77 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 3286 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008