Nazwa pełna

FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000129800

REGON

011496975

Adres siedziby

Grójecka 75, 02-094 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Celami fotoklubu rp są: a) rozwój fotografii artystycznej, b) upowszechnianie twórczości fotograficznej, c) reprezentowanie interesów twórczych I zawodowych członków fotoklubu rp oraz ochronę ich praw autorskich w kraju I za granicą, d) współuczestniczenie w rozwoju kultury I współżycia koleżeńskiego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Wszelkie czynności prawne I dokumenty, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub majątkowe fotoklubu rp, są podpisywane przez prezesa lub wiceprezesa I skarbnika lub osobę uprawnioną przez zarząd. 2. Upoważnienia do podpisywania innych aktów I korespondencji regulują uchwały zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • Uchwała z walnego zjazdu z dnia 18. 09. 2005 r. § 9 dodano punkt 1e, § 13 dodano punkt 2, § 16 zmieniono punkt 1,3 § 17 zmieniono punkt 1b, dodano ppunkt 1c, § 24 zmieniono punkt 1c;

  • Data sporzadzenia statutu: 14. 11. 1995r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2686 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

{{ fieldValue.v }}