Dane aktualne

Nazwa pełna

FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 września 2002 r.

KRS

0000129800

REGON

011496975

Adres siedziby

Grójecka 75, 02-094 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Celami fotoklubu rp są: a) rozwój fotografii artystycznej, b) upowszechnianie twórczości fotograficznej, c) reprezentowanie interesów twórczych I zawodowych członków fotoklubu rp oraz ochronę ich praw autorskich w kraju I za granicą, d) współuczestniczenie w rozwoju kultury I współżycia koleżeńskiego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Wszelkie czynności prawne I dokumenty, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub majątkowe fotoklubu rp, są podpisywane przez prezesa lub wiceprezesa I skarbnika lub osobę uprawnioną przez zarząd. 2. Upoważnienia do podpisywania innych aktów I korespondencji regulują uchwały zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2686 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Ta organizacja ma jeszcze 12 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »