Nazwa pełna

FUNDACJA NORWIDOWSKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000129753

NIP

7122388492

REGON

430094436

Data rejestracji

6 września 2002 r.

Data ostatniej zmiany

7 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Fryderyka Chopina 27, 20-023 Lublin, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: 1. Wspieranie I rozwój działalności naukowej, popularnonaukowej I wydawniczej dotyczącej twórczości cypriana norwida prowadzonej I inicjowanej przez ośrodek badań nad twórczością cypriana norwida katolickiego uniwersytetu lubelskiego jana pawła ii. 2. Upowszechnianie informacji służącej realizacji statutowych zadań fundacji. 3. Materialne wspieranie osób zajmujących się twórczością cypriana norwida.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Finansowanie badań naukowych oraz działalności naukowej I popularyzatorskiej w kręgu zagadnień związanych z życiem I twórczością cypriana norwida

  • Finansowanie wydawnictw dotyczących życia I twórczości cypriana norwida

  • Organizowanie I finansowanie konferencji, seminariów, sympozjów, odczytów, wystaw itp.

  • Współpracę z instytucjami, placówkami naukowo-badawczymi działającymi w zakresie statutowych zadań fundacji

  • Udzielanie stypendiów uczniom, studentom, doktorantom, pisarzom I innym osobom zajmującym się twórczością cypriana norwida, a znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

  • Obejmowanie patronatem szkół noszących imię cypriana norwida I wspieranie ich materialne

  • Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego I administracji rządowej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają łącznie prezes oraz upoważniony członek zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 2994 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY