Poprzednio

KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Nazwa pełna

KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" WARSZAWA IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KRS

0000129429

REGON

011107353

Adres siedziby

Podskarbińska 14, 03-831 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

3 września 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych klubu wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych przez zarząd jego członków

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Cel działania

1. Rozwój i popularyzacja wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki; 2. Propagowanie i organizacja działalności sportowej wśród młodzieży szkolnej; 3. Rozwój sportu kwalifikowanego i mistrzostwa sportowego; 4. Prowadzenie szeroko pojętej działalności sportowej, edukacyjnej i wychowawczej w oparciu o poszanowanie wartości chrześcijańskich i tradycji narodowej;

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 170 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE - VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003