STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000128450

Numer NIP

0

Numer REGON

0

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

ul. Moniuszki 10

00-009 Warszawa

Polska

ZARZĄD