Nazwa pełna

GLAZURA KRÓLEWSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000012445

NIP

9460004760

REGON

430483540

Data rejestracji

15 maja 2001 r.

Data ostatniej zmiany

26 marca 2019 r.

Adres siedziby

Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

950 tys. zł

Kapitał wpłacony

950 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej I wodnej

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Handel hurtowy I detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 • Magazynowanie I działalność usługowa wspomagająca transport

 • Zakwaterowanie

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Reklama

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Wynajem I dzierżawa

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo albo dwóch prokurentów łącznie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo albo dwóch członków zarządu, albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3440 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZ. KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO