Nazwa pełna

ZAKŁAD LECZNICZY "UZDROWISKO NAŁĘCZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000123365

NIP

7160000053

REGON

000288225

Adres siedziby

Aleja Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 lipca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

24,3 mln zł

Kapitał wpłacony

24,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarzadu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,8 mln zł

2020 r.

47,1 tys. zł

2019 r.

10,4 tys. zł

2017 r.

32 tys. zł

2016 r.

138,2 tys. zł

2015 r.

128,8 tys. zł

2014 r.

22,7 tys. zł

2012 r.

52 tys. zł

2008 r.

3,8 tys. zł

2007 r.

973,8 zł

2006 r.

21,2 tys. zł

2006
2007
2008
2012
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
21,2 tys. zł 973,8 zł 3,8 tys. zł 52 tys. zł 22,7 tys. zł 128,8 tys. zł 138,2 tys. zł 32 tys. zł 10,4 tys. zł 47,1 tys. zł 5,8 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

INFO@ZLUN.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4376 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016