Poprzednio

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "SILESIA"

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 15, obowiązujące od 28 kwietnia 2022 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRZY PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000122157

NIP

6521372517

REGON

273363580

Adres siedziby

Nad Białką 3, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

31 lipca 2002 r.

Zarząd Związku Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania związku upoważnieni są:przewodniczący oraz wiceprzewodniczący. Do składania w imieniu związku oświadczeń woli w sprawach majątkowych konieczne jest współdziałanie przewodniczącego z jednym z wiceprzewodniczących. Do udzielania pełnomonictw osobom działającym w imieniu związku konieczne jest współdziałanie przewodniczącego i jednego z wiceprzewodniczących albo dwóch wiceprzewodniczących.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Cel działania

Podstawowym zadaniem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w związku pracowników, emerytów i rencistów wobec pracodawcy, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego a także innych pracowników oraz emerytów i rencistów, którzy nie będąc członkami związku wystąpią o ich reprezentowanie w zakresie: 1) racjonalnego zatrudnienia oraz prawidłowego kształtowania praw i obowiązków stron wynikających ze stosunku pracy, 2) wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych 3) bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy, 4) warunków pracy 5) świadczeń socjalnych 6) ochrony zdrowia i zatrudnienia w warunkach szkodliwych dla zdrowia 7) świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym emerytalno-rentowych 8) warunków bytowych i kosztów utrzymania 9) popierania i inicjowania wszystkich działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 10) oddziaływania na rzecz ochrony praw procowniczych, praw i wolności obywatelskich, umacniania solidarności w stosunkach wzajemnych i zabezpieczenia praworządności 11) podejmowania działań w zakresie podnoszenia rangi zawodowej członków związku.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DZIAŁ A NR REJ. ZZ 2019 SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ I CYWILNY