FUNDACJA

Numer KRS

0000121597

Numer NIP

5251569438

Numer REGON

12130992

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO WYSTĘPOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO USTANOWIONY PRZEZ NICH PEŁNOMOCNIK.