Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "RODZINA PONARSKA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000121575

NIP

5842513369

REGON

193000303

Data rejestracji

8 lipca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

22 czerwca 2018 r.

Adres siedziby

Pawła Gdańca 6B / 10, Gdańsk, 80-336 Gdańsk- Oliwa, Polska

Cel działania

A) upowszechnianie I utrwalanie pamięci o polakach, którzy za walkę o wolność ojczyzny ponieśli męczeńską śmierć w ponarach. B) dążenie do ujawnienia prawdy o ludobójstwie w ponarach c) ustalenie wszystkich nazwisk I imion ofiar, które za walkę o wolność ojczyzny poniosły męczeńską śmierć w ponarach. D) dbałość o zapewnienie opieki przez odpowiednie władze (w kraju I za granicą) nad istniejącymi I mogącymi powstać w przyszłości pomnikami poświęconymi ofiarom zbrodni ponarskiej, e) opieka nad istniejącymi tablicami I fundowanie lub pomoc w fundowaniu nowych tablic pamięci, f) dążenie do uzyskania zadośćuczynienia rodzinom, które w wyniku dokonanych zbrodni straciły swych najbliższych, g) organizowanie pomocy koleżeńskiej, w razie potrzeby członkom stowarzyszenia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych zarząd udziela pełnomocnictwa dwóm członkom zarządu, w tym prezesowi lub wiceprezesowi, którzy działają łącznie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.RODZINAPONARSKA.PL

Adres e-mail

MWIELOCH@MIIZ.WAW.PL, KONTAKT@RODZINAPONARSKA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY