Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KRAKOWA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000117390

REGON

351584911

Data rejestracji

10 czerwca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

10 czerwca 2002 r.

Adres siedziby

Rybitwy 12, 30-722 Kraków, Polska

Cel działania

Animacja przedsięwzięć,wzbogacających życie kulturalne krakowa -tworzenie I realizacja przedsięwzięć artystycznych I rozrywkowych dla mieszkańców krakowa I turystów -promocja I prezentacja szeroko pojętej twórczości artystycznej -współudział w realizacji inicjatyw mających na celu popularyzowanie dorobku kultury polskiej,tradycji I osiągnięć artystycznych krakowa w innych ośrodkach kultury w kraju I na świecie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli,składanych w zakresie uprawnień przysługujących zarządowi a dotyczących nabywania praw I zaciągania zobowiązań uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub łącznie dwaj członkowie zarządu upoważnieni do tego na piśmie przez prezesa zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1568 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY