Nazwa pełna

ZWIĄZEK WOJEWÓDZTW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRS

0000117252

NIP

5252253200

REGON

015278979

Adres siedziby

Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

25 czerwca 2002 r.

Zarząd Związku Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których związek zaciąga zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy prezesa zarządu i członka zarządu. Zarząd może upoważnić dyrektora biura związku do składania oświadczeń woli jednoosobowo w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności związku, zakresie ustalonym uchwałą zarządu. Do skuteczności dokumentu stanowiącego zobowiązanie finansowe potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego.

Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Cel działania

Celami związku są: 1) wspieranie idei samorządu terytorialnego, 2) obrona wspólnych interesów województw, 3) dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju Polskich województw.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski