Nazwa pełna

NICOLAUS BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU

KRS

0000116492

NIP

8790169920

REGON

000495289

Adres siedziby

Lelewela 33, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

7 czerwca 2002 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu banku składają, co najmniej 2 członkowie zarządu lub 1 członek zarządu i osoba do tego przez zarząd upoważniona (pełnomocnik) albo 2 pełnomocników ustanowionych bezpośrednio przez zarząd. Oświadczenie woli przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy prawo bankowe, składa członek zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez zarząd.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Pełnomocnicy
 • Od 23 stycznia 2008 r.

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w toruniu w zakresie wszelkich czynności związanych z jego funkcjonowaniem.

 • Od 23 stycznia 2008 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 23 stycznia 2008 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo: 1) do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych wyłącznie w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe; 2) podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku; 3) podpisywania informacji o pomocy publicznej; 4) podpisywania zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis dla klienta. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3) wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4) umów i oświadczeń zabezpieczających udzielone kredyty i gwarancje; 5) umów z funduszami zabezpieczeń. 3. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) promes kredytowych; 3) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 4) zezwoleń na bezciężarowe odłączenie działek; 5) kwitów mazalnych; 6) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 7) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego.

 • Od 23 stycznia 2008 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 23 stycznia 2008 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo: 1) do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych wyłącznie w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe; 2) podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku; 3) podpisywania informacji o pomocy publicznej; 4) podpisywania zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis dla klienta. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3) wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4) umów i oświadczeń zabezpieczających udzielone kredyty i gwarancje; 5) umów z funduszami zabezpieczeń. 3. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) promes kredytowych; 3) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 4) zezwoleń na bezciężarowe odłączenie działek; 5) kwitów mazalnych; 6) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 7) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego.

 • Od 23 stycznia 2008 r.

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w toruniu w zakresie wszelkich czynności związanych z jego funkcjonowaniem. Czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swojej skuteczności wymaga łącznego działania pełnomocnika z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem.

 • Od 28 maja 2008 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo poprzez: 1) podpisywanie zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku, 2) wydawanie zaświadczeń dotyczących kredytów, 3) podpisywanie informacji o pomocy publicznej, 4) podpisywanie zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis przez klienta, 5) podpisywanie odpowiedzi na złożone reklamacje, 6) podpisywanie wszelkich zaświadczeń dotyczących rachunku oraz kredytów klienta wystawianych na jego wniosek, 7) podpisanie upomnień dotyczących dostarczenia przez klienta dokumentów wynikających z zawartych z bankiem umów, 8) składanie oświadczeń w toku prowadzonego postępowania windykacyjnego i restrukturyzacyjnego w formie: a) upomnień; B) pism informacyjnych; 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 3) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 4) zgód na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, 5) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego, 6) wezwań dotyczących dostarczenia przez klienta dokumentów wynikających z zawartych z bankiem umów, 7) wezwań do zapłaty i przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty.

 • Od 31 lipca 2008 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo: 1)do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych wyłącznie w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe; 2)podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku; 3)podpisywania informacji o pomocy publicznej; 4)podpisywania zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis dla klienta. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3)wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4)umów i oświadczeń zabezpieczających udzielone kredyty i gwarancje; 5)umów z funduszami zabezpieczeń. 3. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1)zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2)promes kredytowych; 3)warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 4)zezwoleń na bezciężarowe odłączenie działek; 5)kwitów mazalnych; 6)wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 7)oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego.

 • Od 31 lipca 2008 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w toruniu, w sprawach i oddziału w toruniu wraz z filią "Na skarpie", filią "Podgórz" oraz filią "Starówka", w zakresie pełnomocnictwa nr 10/2010 z dnia 14. 07. 2010r.

 • Od 17 września 2010 r.

  Pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawieania następujących umów: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) umów o krdyty gotówkowe, 4) umów o kredyty w ror, 5) umów zabezpieczających ww. Kredyty, oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 17 września 2010 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe; 3) wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji; 4) umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis do hipoteki.

 • Od 6 kwietnia 2011 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo: 1) do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych wyłącznie w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe; 2) podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku; 3) podpisywania informacji o pomocy publicznej; 4) podpisywania zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis dla klienta. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3) wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4) umów i oświadczeń zabezpieczających udzielone kredyty i gwarancje; 5) umów z funduszami zabezpieczeń. 3. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) promes kredytowych; 3) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 4) zezwoleń na bezciężarowe odłączenie działek; 5) kwitów mazalnych; 6) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 7) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego.

 • Od 6 kwietnia 2011 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 7 lutego 2012 r.

  Pełnomocnictwo do składania w imieniu banku spółdzielczego w toruniu oświadczeń woli w zakresie wszelkich czynności związancyh z jego funkcjonowaniem łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem.

 • Od 25 października 2012 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolau banku spółdzielczego w toruniu poprzez składanie oświadczeń woli w imieniu banku do czynności wymienionych niżej, w następujący sposób: 1. Jednoosobowo, w toku prowadzonego postępowania windykacyjnego i restrukturyzacyjnego, w formie: a)upomnień; B)pism informacyjnych; C)wezwań do dostarczenia lub uzupełnienia dokumentacji finansowej dotyczącej złożonych wniosków o restrukturyzację zadłużenia, 2. Łącznie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem przez: a)podpisywanie pism skierowanych do organów sądowych i egzekucyjnych; B)podpisywanie wezwań do zapłaty, w tym przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty; C)podpisywanie wypowiedzeń umów kredytowych, umów gwarancji i ugód cywilnoprawnych; D)podpisywanie oświadczeń o odstąpieniu lub wypowiedzeniu ugód cywilnoporawnych,e)podpisywanie wyciągów z ksiąg banku, f)podpisywanie oświadczeń o potąceniu wierzytelności z rachunków bankowych, g)podpisywanie promes kredytowych, h)podpisywanie wniosków do sądu o wykreślenie hipoteki, i)podpisywanie wniosków do organów egzekucyjnych,j)podpisywanie ugód, aneksów do ugód oraz aneksów do umów kredytowych będących w administrowaniu komórki windykacyjnej i restrukturyzacji, do kwoty nie wyższej niż 50. 000,00 zł; 3. Łącznie z członkeim zarządu przez: a)podpisywanie ugód, aneksów do ugód oraz aneksów do umów kredytowych będących w administrowaniu komórki windykacji i restrukturyzacji powyżej kwoty 50. 000,00 zł

 • Od 18 lutego 2013 r.

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania następujących umów: 1) umowa o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe, 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) umów o kredyty gotówkowe, 4) umów o kredyty w ror 5) umów zabezpieczających ww. Kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 19 sierpnia 2013 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe; 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe; 3) wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji; 4) umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 23 czerwca 2016 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo: 1) do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych wyłącznie w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe; 2) podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku; 3) podpisywania informacji o pomocy publicznej; 4) podpisywania zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis dla klienta. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3) wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4) umów i oświadczeń zabezpieczających udzielone kredyty i gwarancje; 5) umów z funduszami zabezpieczeń. 3. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) promes kredytowych; 3) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 4) zezwoleń na bezciężarowe odłączenie działek; 5) kwitów mazalnych; 6) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 7) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego.

 • Od 23 czerwca 2016 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo: 1) do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych wyłącznie w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe; 2) podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku; 3) podpisywania informacji o pomocy publicznej; 4) podpisywania zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis dla klienta. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3) wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4) umów i oświadczeń zabezpieczających udzielone kredyty i gwarancje; 5) umów z funduszami zabezpieczeń. 3. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) promes kredytowych; 3) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 4) zezwoleń na bezciężarowe odłączenie działek; 5) kwitów mazalnych; 6) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 7) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego.

 • Od 23 czerwca 2016 r.

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w toruniu w zakresie wszelkich czynności związanych z jego funkcjonowaniem.

 • Od 14 grudnia 2017 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 14 grudnia 2017 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 14 grudnia 2017 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo: 1) do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych wyłącznie w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe; 2) podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku; 3) podpisywania informacji o pomocy publicznej; 4) podpisywania zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis dla klienta. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3) wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4) umów i oświadczeń zabezpieczających udzielone kredyty i gwarancje; 5) umów z funduszami zabezpieczeń. 3. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) promes kredytowych; 3) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 4) zezwoleń na bezciężarowe odłączenie działek; 5) kwitów mazalnych; 6) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 7) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego.

 • Od 15 lutego 2018 r.

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w toruniu w zakresie wszelkich czynności związanych z jego funkcjonowaniem. Czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swojej skuteczności wymaga łącznego działania pełnomocnika z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem.

 • Od 15 lutego 2018 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe; 3) wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji; 4) umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki. 3. Jednoosobowo do podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku

 • Od 15 lutego 2018 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 15 lutego 2018 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 15 lutego 2018 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 15 lutego 2018 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 15 lutego 2018 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 15 lutego 2018 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 9 listopada 2018 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 3 czerwca 2019 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 3 czerwca 2019 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo: 1) do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych wyłącznie w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe; 2) podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku; 3) podpisywania informacji o pomocy publicznej; 4) podpisywania zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis dla klienta. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3) wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4) umów i oświadczeń zabezpieczających udzielone kredyty i gwarancje; 5) umów z funduszami zabezpieczeń. 3. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) promes kredytowych; 3) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 4) zezwoleń na bezciężarowe odłączenie działek; 5) kwitów mazalnych; 6) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 7) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego.

 • Od 3 czerwca 2019 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo: 1) do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych wyłącznie w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe; 2) podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku; 3) podpisywania informacji o pomocy publicznej; 4) podpisywania zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis dla klienta. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3) wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4) umów i oświadczeń zabezpieczających udzielone kredyty i gwarancje; 5) umów z funduszami zabezpieczeń. 3. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) promes kredytowych; 3) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 4) zezwoleń na bezciężarowe odłączenie działek; 5) kwitów mazalnych; 6) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 7) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego.

 • Od 3 czerwca 2019 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo: 1) do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych wyłącznie w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe; 2) podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku; 3) podpisywania informacji o pomocy publicznej; 4) podpisywania zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis dla klienta. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3)wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4)umów i oświadczeń zabezpieczających udzielone kredyty i gwarancje; 5)umów z funduszami zabezpieczeń. 3. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1)zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2)promes kredytowych; 3)warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 4)zezwoleń na bezciężarowe odłączenie działek; 5)kwitów mazalnych; 6)wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 7)oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego.

 • Od 3 czerwca 2019 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 16 października 2019 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe; 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe; 3) wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji; 4) umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 16 października 2019 r.

  Pełnomocnictwo do reprezentowania banku spółdzielczego w toruniu łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem poprzez zawieranie umów związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, których bank spółdzielczy w toruniu jest właścicielem lub do których posiada inny tytuł prawny, w tym w szczególności: 1. Umów o roboty budowlane, 2. Umów na dostawy mediów, 3. Umów na usługi ochroniarskie.

 • Od 16 października 2019 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu poprzez składanie oświadczeń woli w imieniu banku do czynności wymienionych niżej, w następujący sposób: 1)jednoosobowo, w toku prowadzonego postępowania windykacyjnego i restrukturyzacyjnego, w formie: a)upomnień; B)pism informacyjnych; C)wezwań do dostarczenia lub uzupełnienia dokumentacji finansowej dotyczącej złożonych wniosków o restrukturyzację zadłużenia. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem przez: a)podpisywanie pism skierowanych do organów sądowych i egzekucyjnych; B)podpisywanie wezwań do zapłaty, w tym przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty; C)podpisywanie wypowiedzeń umów kredytowych, umów gwarancji i ugód cywilnoprawnych, d)podpisywanie oświadczeń o odstąpieniu lub wypowiedzeniu ugód cywilnoprawnych, e)podpisywanie wyciągów z ksiąg banku; F)podpisywanie oświadczeń o potrąceniu wierzytelności z rachunków bankowych; G)podpisywanie promes kredytowych; H)podpisywanie wniosków do sądu o wykreślenie hipoteki; I)podpisywanie wniosków do organów egzekucyjnych; J)podpisywanie ugód, aneksów do ugód oraz aneksów do umów kredytowych będących w administrowaniu komórki windykacji i restrukturyzacji, do kwoty nie wyżej niż 50 000,00 zł. 3. Łącznie z członkiem zarządu przez: a) podpisywanie ugód, aneksów do ugód oraz aneksów do umów kredytowych będących w administrowaniu komórki windykacji i restrukturyzacji powyżej kwoty 50 000,00 zł.

 • Od 16 października 2019 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe; 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe; 3) wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji; 4) umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 16 października 2019 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową 0 usługi dodatkowe; 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe; 3) wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji; 4) umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 6 kwietnia 2020 r.

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w toruniu w zakresie wszelkich czynności związanych z jego funkcjonowaniem.

 • Od 6 kwietnia 2020 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo poprzez: 1) podpisywanie zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku, 2) wydawanie zaświadczeń dotyczących kredytów, 3) podpisywanie informacji o pomocy publicznej, 4) podpisywanie zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis przez klienta, 5) podpisywanie odpowiedzi na złożone reklamacje, 6) podpisywanie wszelkich zaświadczeń dotyczących rachunku oraz kredytów klienta wystawianych na jego wniosek, 7) podpisanie upomnień dotyczących dostarczenia przez klienta dokumentów wynikających z zawartych z bankiem umów, 8) składanie oświadczeń w toku prowadzonego postępowania windykacyjnego i restrukturyzacyjnego w formie: a) upomnień; B) pism informacyjnych; 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 3) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 4) zgód na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, 5) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego, 6) wezwań dotyczących dostarczenia przez klienta dokumentów wynikających z zawartych z bankiem umów, 7) wezwań do zapłaty i przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty.

 • Od 6 kwietnia 2020 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe; 3) wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji; 4) umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 6 kwietnia 2020 r.

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w toruniu w zakresie wszelkich czynności związanych z jego funkcjonowaniem.

 • Od 5 maja 2020 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe, 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis i wykreślenie hipoteki.

 • Od 20 listopada 2020 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo poprzez: 1) podpisywanie zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku, 2) wydawanie zaświadczeń dotyczących kredytów, 3) podpisywanie informacji o pomocy publicznej, 4) podpisywanie zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis przez klienta, 5) podpisywanie odpowiedzi na złożone reklamacje, 6) podpisywanie wszelkich zaświadczeń dotyczących rachunku oraz kredytów klienta wystawianych na jego wniosek, 7) podpisanie upomnień dotyczących dostarczenia przez klienta dokumentów wynikających z zawartych z bankiem umów, 8) składanie oświadczeń w toku prowadzonego postępowania windykacyjnego i restrukturyzacyjnego w formie: a) upomnień; B) pism informacyjnych; 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 3) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 4) zgód na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, 5) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego, 6) wezwań dotyczących dostarczenia przez klienta dokumentów wynikających z zawartych z bankiem umów, 7) wezwań do zapłaty i przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty.

 • Od 20 listopada 2020 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2. Umów o karty kredytowe i obciążeniowe; 3. Wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji; 4. Umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wnisoków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 20 listopada 2020 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2. Umów o karty kredytowe i obciążeniowe; 3. Wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji; 4. Umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wnisoków do sądu o wpis hipoteki.

 • Od 20 listopada 2020 r.

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w toruniu w zakresie wszelkich czynności związanych z jego funkcjonowaniem. Czynności wskazane w treści niniejszego pełnomocnictwa dla swojej skuteczności wymaga łącznego działania pełnomocnika z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem.

 • Od 24 marca 2021 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3) wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4) umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis do hipoteki.

 • Od 24 marca 2021 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3)wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4) umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis do hipoteki. 3. Jednoosobowo do podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie podpisania rachunku w banku.

 • Od 24 marca 2021 r.

  Pełnomocnictwo do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych związanych z usługami świadczonymi przez podmioty zewnętrzne w związku z zarządzaniem strukturą teleinformatyczną banku.

 • Od 24 marca 2021 r.

  Pełnomocnictwo do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu łącznie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem poprzez zawieranie umów związanych z kształtowaniem wizerunku banku, a w szczególności: 1. Umów sponsorskich z klubami sportowymi; 2. Umów reklamowych, których przedmiotem jest - wsparcie memoriałów, turniejów oraz organizacja eventów, konferencji; 3. Umów związanych z ekspozycją banerów, bilbordów reklamowych; Umów dotyczących prac związanych z oznakowaniem placówek.

 • Od 24 marca 2021 r.

  Pełnomocnictwo do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych związanych z usługami świadczonymi przez podmioty zewnętrzne w związku z zarządzaniem strukturą teleinformatyczną banku.

 • Od 24 marca 2021 r.

  Pełnomocnictwo do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu zwanego dalej bankiem, łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania, umów związanych z: 1. Obrotem gotówkowym w banku, a w szczególności umów z bankiem zrzeszającym - sgb-bank s. A. W poznaniu w związku z zamawianiem środków pieniężnych; 2. Firmami ochroniarskimi i konwojującymi, które wykonują czynności zabezpieczające podczas transportu środków pieniężnych, naprawami lub serwisem urządzeń wielofunkcyjnych i bankomatów

 • Od 24 marca 2021 r.

  Pełnomocnictwo do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu łącznie z członkiem zarządu lub pełnomocnikiem poprzez zawieranie: 1. Umów związanych z realizacją inicjatyw wobec udziałowców banku, a także spotkań i wyjazdów organizowanych dla pracowników oraz członków organów banku, 2. Umów z dostawcami towarów i usług nisko kosztowych, a w szczególności związanych z zaopatrzeniem banku w artykuły biurowe i spożywcze, środki czystości, 3. Umów związanych z obsługą korespondencji przychodzącej i wychodzącej, a w szczególności z pocztą Polską, firmami kurierskimi.

 • Od 24 marca 2021 r.

  Pełnomocnictwo do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem poprzez zawieranie umów związanych z działalnością marketingową mającą na celu upowszechnianie oferty produktowej banku, a w szczególności z właścicielami portali internetowych, nadawcami radiowymi i telewizyjnymi oraz z redakcjami prasowymi.

 • Od 24 marca 2021 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo: 1)do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych wyłącznie w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe; 2)podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku; 3)podpisywania informacji o pomocy publicznej; 4)podpisywania zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis dla klienta. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w przypadku zawierania umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe: 3)wszystkich umów kredytowych oraz umów gwarancji; 4)umów i oświadczeń zabezpieczających udzielone kredyty i gwarancje; 5)umów z funduszami zabezpieczeń. 3. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1)zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2)promes kredytowych; 3)warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 4)zezwoleń na bezciężarowe odłączenie działek; 5)kwitów mazalnych; 6)wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 7)oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego.

 • Od 22 września 2021 r.

  Pełnomocnictwo do reprezentowania nicolaus banku w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1)umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz insytutcjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe, 2)umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3)wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji 4)umów zabezpieczających udzielone kredyty oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki; 3. Jednoosobowo do podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku.

 • Od 23 marca 2022 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo poprzez: 1) podpisywanie zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku, 2) wydawanie zaświadczeń dotyczących kredytów, 3) podpisywanie informacji o pomocy publicznej, 4) podpisywanie zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis przez klienta, 5) podpisywanie odpowiedzi na złożone reklamacje, 6) podpisywanie wszelkich zaświadczeń dotyczących rachunku oraz kredytów klienta wystawianych na jego wniosek, 7) podpisanie upomnień dotyczących dostarczenia przez klienta dokumentów wynikających z zawartych z bankiem umów, 8) składanie oświadczeń w toku prowadzonego postępowania windykacyjnego i restrukturyzacyjnego w formie: a) upomnień; B) pism informacyjnych; 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 3) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 4) zgód na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, 5) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego, 6) wezwań dotyczących dostarczenia przez klienta dokumentów wynikających z zawartych z bankiem umów, 7) wezwań do zapłaty i przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty.

 • Od 23 marca 2022 r.

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w zakresie wszelkich czynności związanych z jego funkcjonowaniem.

 • Od 23 marca 2022 r.

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w zakresie wszelkich czynności związanych z jego funkcjonowaniem.

 • Od 23 czerwca 2022 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w następujący sposób: 1. Jednoosobowo poprzez: 1) 1podpisywanie zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku, 2) wydawanie zaświadczeń dotyczących kredytów, 3) podpisywanie informacji o pomocy publicznej, 4) podpisywanie zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis przez klienta, 5) podpisywanie odpowiedzi na złożone reklamacje, 6) podpisywanie wszelkich zaświadczeń dotyczących rachunku oraz kredytów klienta wystawianych na jego wniosek, 7) podpisanie upomnień dotyczących dostarczenia przez klienta dokumentów wynikających z zawartych z bankiem umów, 8) składanie oświadczeń w toku prowadzonego postępowania windykacyjnego i restrukturyzacyjnego w formie: a). Upomnień; B). Pism informacyjnych; 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do podpisywania: 1) zgód na bezciężarowe odłączanie działek; 2) warunkowych zgód na zwolnienie nieruchomości/działki z obciążenia hipotecznego; 3) wniosków do sądu o wpis, zmianę lub wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego, 4) zgód na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, 5) oświadczeń o przyjęciu do wiadomości cesji wierzytelności z rachunku powierniczego, 6) wezwań dotyczących dostarczenia przez klienta dokumentów wynikających z zawartych z bankiem umów, 7) wezwań do zapłaty i przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty.

 • Od 23 czerwca 2022 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe; 3) wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji; 4) umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki. 3. Jednoosobowo do podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku.

 • Od 23 czerwca 2022 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe; 3) wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji; 4) umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki. 3. Jednoosobowo do podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku.

 • Od 23 czerwca 2022 r.

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu nicolaus banku spółdzielczego w toruniu w zakresie wszelkich czynności związanych z jego funkcjonowaniem.

 • Od 23 czerwca 2022 r.

  Pełnomocnictwa do reprezentowania nicolaus banku w następujący sposób: 1. Jednoosobowo do zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bez umów o usługi dodatkowe. 2. Łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania: 1) umów o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rachunku wraz z umową o usługi dodatkowe; 2) umów o karty kredytowe i obciążeniowe; 3) wszystkich umów kredytowych oraz gwarancji; 4) umów zabezpieczających udzielone kredyty; Oraz do podpisywania wniosków do sądu o wpis hipoteki. 3. Jednoosobowo do podpisywania zaświadczeń o stanie zadłużenia klienta lub/oraz fakcie posiadania rachunku w banku.

Zobacz jeszcze 122 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

60,8 tys. zł

2019 r.

561 tys. zł

2017 r.

218 tys. zł

2013 r.

149,1 tys. zł

2012 r.

20,4 tys. zł

2011 r.

11,5 tys. zł

2010 r.

324 tys. zł

2009 r.

93,1 tys. zł

2006 r.

63,4 tys. zł

2006
2009
2010
2011
2012
2013
2017
2019
2021
63,4 tys. zł 93,1 tys. zł 324 tys. zł 11,5 tys. zł 20,4 tys. zł 149,1 tys. zł 218 tys. zł 561 tys. zł 60,8 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@NICOLAUSBANK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI ARS 132 SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W TORUNIU