Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 39, obowiązujące od 27 maja 2019 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000116212

NIP

5260251411

REGON

007024050

Data rejestracji

24 czerwca 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Oboźna 1, 00-340 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja odzieży roboczej

 • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Współdziałanie z państwową strażą pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami

 • Udzielanie pomocy osp w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywaniu w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń

 • Organizowanie szkoleń

 • Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, w tym pochodzących z unii europejskiej oraz innych funduszy

 • Zapewnianie doradztwa w zakresie funkcjonowania osp

 • Mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej

 • Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

 • Inicjowanie i organizowanie imprez sportowych

 • Inicjowanie i organizowanie przeglądów i innych form prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego osp

 • Prowadzenie działalności wydawniczej

 • Organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych

 • Przedstawianie organom administracji publicznej i innym podmiotom wniosków dotyczących realizacji celów związku

 • Popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz promocyjnej wśród społeczności lokalnych na skalę ogólnopolską i międzynarodową w sprawach dotyczących celów związku

 • Współpraca i pomoc w organizacji działalności duszpasterstwa w środowisku strażackim na wszystkich poziomach

Zarząd Wykonawczy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Prezes zarządu głównego reprezentuje związek oraz powołuje, po zasięgnięciu opinii prezydium zarządu głównego, zarząd wykonawczy w liczbie od jednego do trzech członków. 2. Zarząd wykonawczy podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu i zarządza majątkiem związku. Prezydium zarządu głównego może upoważnić zarząd wykonawczy do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań. 3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes zarządu głównego bądź zarząd wykonawczy mogą udzielać pełnomocnictw stosownie do swoich kompetencji.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Związku Osp Rp Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.ZOSPRP.PL

Adres e-mail

ZG@ZOSPRP.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST "B-20 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002