Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 27 listopada 2018 r.

Nazwa pełna

POLSKIE FORUM AKADEMICKO-GOSPODARCZE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000115475

NIP

5261737943

REGON

010287867

Data rejestracji

29 maja 2002 r.

Adres siedziby

Wołoska 141 / 403, 02-507 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 2 statutu celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz budowania zrozumienia i współpracy między środowiskami akademickimi i środowiskami gospodarczymi oraz wspieranie procesów modernizacji gospodarki i szkolnictwa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 11 statutu do kompetencji zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla kompetemcji walnego zebrania członków lub komisji rewizyjnej w tym zwłaszcza reprezentowanie oraz kierowanie stowarzyszeniem. Zarząd składa się z 5 osób, w tym prezesa, powoływanych przez walne zebranie członków na okres 3 lata. W przypadku zmiejszenia się liczby członków zarządu w trakcie trwania kadencji walne zebranie członków dokonuje wyborów uzupełniających członka/ów zarządu. Do ważności oświadczeń woli składanych przez zarząd, w tym zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z pełnomocnikiem zarządu, a do ustanowienia pełnomocnika zarządu współdziałanie prezesa i członka zarządu. Do przyjmowania skierowanych do stowarzyszenia oświadczeń woli osób trzecich upoważniony jest każdy członek i pełnomocnik zarządu.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.PFAG.ORG.PL

Adres e-mail

FORUM@PFAG.ORG.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2059 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY