Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 26, obowiązujące od 17 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF.Z.ZAGÓRSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000011429

NIP

7162201554

REGON

430927391

Data rejestracji

9 maja 2001 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Aleja Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

60 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność szpitali

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Praktyka lekarska ogólna

  • Praktyka lekarska specjalistyczna

  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jeżeli zarząd jest wieloosobowy,do reprezentowania spółki tj. Składania w jej imieniu oświadczeń woli konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu,albo członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@NALECZOW.OCHO.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4179 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY W LUBLINIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002