Nazwa pełna

LIGA OCHRONY PRZYRODY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000113431

NIP

5220001978

REGON

007026327

Data rejestracji

21 maja 2002 r.

Adres siedziby

Tamka 37 / 2, Warszawa, 00-355 Warszawa 5, Polska

Cel działania

1. Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. 2. Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia. 3. Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym. 4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń, w szczególności przez: 1) zachowanie różnorodności biologicznej, 2) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego, 3) stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, 4) ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień. 5. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego. 6. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

489,5 tys. zł

2019 r.

10,6 tys. zł

2017 r.

458,9 tys. zł

2014 r.

525,3 tys. zł

2011 r.

469,3 tys. zł

2010 r.

304,3 tys. zł

2009 r.

29 tys. zł

2008 r.

307 tys. zł

2007 r.

211,3 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2014
2017
2019
2020
211,3 tys. zł 307 tys. zł 29 tys. zł 304,3 tys. zł 469,3 tys. zł 525,3 tys. zł 458,9 tys. zł 10,6 tys. zł 489,5 tys. zł
Prezydium Zarządu Głównego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwie osoby z prezydium w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Główna Komisja Kontrolno - Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.LOP.ORG.PL

Adres e-mail

ZG@LOP.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 665 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004