Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 63, obowiązujące od 4 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000113064

NIP

5260300517

REGON

012105474

Data rejestracji

21 maja 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5.4 mln zł

Kapitał wpłacony

5.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wymiana zlecań płatniczych między bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz rejestracja wzajemnych wierzytelności wynikających za zleceń

Przedmiot pozostałej działalności
  • Prowadzenie innej działalności związanej z realizacją rozliczeń

  • Prowadzenie centralnej informacji o rachunkach

  • Świadczenie usług wspierających zarządzanie ryzykiem operacyjnym banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych oraz innych dostawców usług płatniczych, a w szczególności usług wspierających przeciwdziałanie wykorzystywaniu ich działalności w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem, w tym przestępstwem skarbowym lub praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

  • Świadczenie usług obsługujących i wspomagających dokonywanie czynności na elektronicznych nośnikach informacji oraz na odległość, w tym w szczególności w zakresie elektronicznego poświadczania danych, obsługi faktur elektronicznych, archiwizacji i udostępniania dokumentów elektronicznych, a także przekazywania informacji i danych na odległość

  • Świadczenie usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, a także usług im towarzyszących lub je wspierających

  • Prowadzenie systemów płatności

  • Świadczenie usług płatniczych

  • Świadczenie usług wspierających usługi płatnicze, a w szczególności prowadzenie działań mających na celu upowszechnienie płatności bezgotówkowych

  • Prowadzenie systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 47 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.KIR.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 30600 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSP - REJ

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1992