Nazwa pełna

FUNDACJA EKOLOGICZNA "WOLNI OD AZBESTU"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000011303

REGON

851661010

Data rejestracji

24 maja 2001 r.

Data ostatniej zmiany

7 listopada 2011 r.

Adres siedziby

Wolności 3, 33-230 Szczucin, Polska

Cel działania

1. Likwidacja przyczyn I skutków szkodliwego działania azbestu na środowisko naturalne oraz zdrowie I życie ludzkie na terenie gminy szczucin I gmin sąsiadujących . 2. Propagowanie I wspieranie inicjatyw związanych z zalesieniem, zadrzewianiem I zakrzewieniem obszarów skażonych azbestem. 3. Organizowanie okresowych badań oraz otaczanie opieką medyczną ludności zamieszkałej na terenie skażonym azbestem. 4. Aktywizowanie środowisk nauki I techniki służące stałemu pogłębianiu wiedzy o stanie I potrzebach w zakresie gospodarowania produktami I odpadami z zawartością azbestu

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Zarząd fundacji kieruje działalnością fundacji, odpowiada za realizacje jej celów, kształtowanie I ochronę dobrego imienia fundacji, oraz wyniki społeczne, finansowe I gospodarcze fundacji. 2. Reprezentuje fundacje na zewnątrz 3. Oświadczenia woli związane z dysponowaniem majątkiem fundacji mogą być składane przez każdego członka zarządu samodzielnie. 4. Pracą zarządu kieruje prezes, który reprezentuje zarząd na zewnątrz. 5. Zarząd fundacji składa się z trzech osób w jego skład wchodzi prezes, wiceprezes I członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 5586 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY