Nazwa pełna

CP RECYCLING ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000112078

NIP

8691003228

REGON

850351610

Data rejestracji

14 maja 2002 r.

Data ostatniej zmiany

8 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2.5 mln zł

Kapitał wpłacony

2.5 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem I unieszkodliwianiem odpadów; Odzysk surowców

  • Działalność związana z rekultywacją I pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

  • Sprzedaż hurtowa odpadów I złomu

  • Transport drogowy towarów

  • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

  • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Produkcja opakowań drewnianych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający wspólnie albo też jeden członek zarządu działający wspólnie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 707 SĄD REJONOWY W TARNOWIE - WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008