Nazwa pełna

AXA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000110776

NIP

5212938570

REGON

013256100

Data rejestracji

6 maja 2002 r.

Adres siedziby

Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

73 mln zł

Kapitał wpłacony

73 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie, jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.AXA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 55273 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001